საგარეო ვაჭრობა იანვარ-მაისში 3%-ით გაიზარდა

წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთანშედარებით, 2016 წლისიანვარ-მაისშისაქართველოსსაგარეოვაჭრობა 3%-ითგაიზარდა.

სტატისტიკისეროვნულმასამსახურმასაქართველოსსაგარეოვაჭრობისშესახებ 2016 წლისიანვარ-მაისისწინასწარიმონაცემებიგამოაქვეყნა.

“საქსტატის” ინფორმაციით, 2016 წლისიანვარ-მაისშისაქართველოშისაქონლითსაგარეოსავაჭრობრუნვამ (არაორგანიზებულივაჭრობისგარეშე) 4070 მლნაშშდოლარიშეადგინა, რაცწინაწლისშესაბამისიპერიოდისმაჩვენებელზე 3 %-ითმეტია. აქედან, ექსპორტი 780 მლნაშშდოლარიიყო (12 %-ითნაკლები), ხოლოიმპორტი 3290 მლნაშშდოლარი (8 %-ითმეტი). უარყოფითმასავაჭრობალანსმა 2016 წლისიანვარ-მაისში 2509 მლნაშშდოლარიდასაგარეოსავაჭრობრუნვის 62 პროცენტიშეადგინა.

Similar Posts