როგორ გავაფორმოთ კომერციული უძრავი ქონების საიჯარო ხელშეკრულება

კომერციული უძრავი ქონების იჯარით გაცემა ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ბიზნესს წარმოადგენს. თუმცა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იჯარის ხელშეკრულების სწორად შედგენას, როგორც მესაკუთრის, ისე მოიჯარის ინტერესების დასაცავად. ამ სტატიაში განვიხილავთ კომერციული უძრავი ქონების იჯარის ხელშეკრულების აუცილებელ ელემენტებს და წარმოგიდგენთ შესაბამის მოსაზრებებს.

1. მკაფიოდ განსაზღვრეთ მონაწილე მხარეები:

დაიწყეთ საიჯარო ხელშეკრულებაში გამქირავებლისა და დამქირავებლის მკაფიო იდენტიფიცირებით. ჩართეთ მათი იურიდიული სახელები, მისამართები და საკონტაქტო ინფორმაცია, რათა თავიდან აიცილოთ რაიმე დაბნეულობა ან დავა მომავალში.

2. აღწერეთ ქონება:

მიუთითეთ იჯარით გაცემული კომერციული ქონების დეტალური აღწერა. მიუთითეთ მისამართი, ზომა, განლაგება, საკადასტრო კოდი და ნებისმიერი კონკრეტული მახასიათებელი ან კეთილმოწყობა, რომელიც შედის იჯარაში.

3. იჯარის ვადა და განახლების ვარიანტები:

მიუთითეთ იჯარის ხანგრძლივობა, დაწყების და დასრულების თარიღების ჩათვლით. გარდა ამისა, ჩამოთვალეთ დამქირავებლისთვის ხელმისაწვდომი განახლების ნებისმიერი ვარიანტი, როგორიცაა იჯარის განსაზღვრული ვადით გახანგრძლივების უფლება.

4. ქირა და გადახდის პირობები:

მკაფიოდ მიუთითეთ ქირის ოდენობა, გადახდის სიხშირე (თვიური, კვარტალური და ა.შ.) და გადახდის სასურველი მეთოდი. ჩართეთ ნებისმიერი ჯარიმა დაგვიანებული გადახდებისთვის და ჩამოწერეთ გადაუხდელობის შედეგები.

5. მოვლა-პატრონობა და რემონტი:

განსაზღვრეთ როგორც მესაკუთრის, ისე მოიჯარის პასუხისმგებლობა ქონების მოვლა-პატრონობასა და რემონტებთან დაკავშირებით. მიუთითეთ ვინ არის პასუხისმგებელი მიმდინარე რემონტზე, კაპიტალურ რემონტზე და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე.

6. გამოყენების მიზნობრიობა და შეზღუდვები:

მკაფიოდ ჩამოაყალიბეთ კომერციული ფართის მიზნობრივი გამოყენება და მესაკუთრის მიერ დაწესებული ნებისმიერი შეზღუდვა. ეს შეიძლება მოიცავდეს შეზღუდვებს ხმაურის დონეებზე, საკუთრებასთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე ან დაშვებული ბიზნესის ტიპებზე.

7. დაზღვევა და პასუხისმგებლობა:

მიუთითეთ სადაზღვევო მოთხოვნები როგორც გამქირავებელზე, ასევე მოიჯარეზე. ეს შეიძლება მოიცავდეს პასუხისმგებლობის ზოგად დაზღვევას, ქონების დაზღვევას და ნებისმიერ დამატებით დაფარვას, რომელიც აუცილებელია ორივე მხარის დასაცავად უბედური შემთხვევის ან დაზიანების შემთხვევაში.

8. შეწყვეტა და დავის გადაწყვეტა:

ჩართეთ იჯარის ვადაზე ადრე შეწყვეტის დებულებები, სადაც მითითებულია პირობები, რომლითაც ნებისმიერ მხარეს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება. გარდა ამისა, ჩამოაყალიბეთ დავების გადაწყვეტის პროცესი, როგორიცაა მედიაცია ან არბიტრაჟი, ნებისმიერი კონფლიქტის მოსაგვარებლად, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას.

9. კანონებთან და რეგულაციებთან შესაბამისობა:

დარწმუნდით, რომ იჯარის ხელშეკრულება შეესაბამება ქვეყნის ყველა შესაბამის კანონსა და რეგულაციას. ეს მოიცავს სარეგისტრაციო მოთხოვნებს, ზონირების წესების დაცვას, სამშენებლო კოდებს და კომერციული უძრავი ქონებისთვის დამახასიათებელ ნებისმიერ სხვა იურიდიულ მოთხოვნას.

10. მიიღეთ კვალიფიციური იურიდიული კონსულტაციები:

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ იჯარის ხელშეკრულება იყოს ყოვლისმომცველი და იურიდიულად გამართული, რეკომენდირებულია მოიძიოთ იურიდიული კონსულტაცია უძრავი ქონების სამართალში სპეციალიზირებული კვალიფიციური იურისტებისგან. მათ შეუძლიათ მოგამარაგონ საჭირო რჩევებითა და მითითებებით და დაგეხმარონ ხელშეკრულების მორგებაში, რათა დააკმაყოფილონ თქვენი კონკრეტული საჭიროებები და დაიცვან თქვენი ინტერესები.

დასკვნა:

კომერციული უძრავი ქონების იჯარის ხელშეკრულების გაფორმება მოითხოვს სხვადასხვა ფაქტორების გულდასმით გათვალისწინებას, როგორც მესაკუთრის, ისე მოიჯარის უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. ამ სტატიაში ასახული სახელმძღვანელო მითითებების დაცვით და პროფესიული იურიდიული რჩევების გათვალისწინებით, შეგიძლიათ შექმნათ ყოვლისმომცველი და სამართლიანი იჯარის ხელშეკრულება, რომელიც საფუძველს უქმნის წარმატებული კომერციული უძრავი ქონების ბიზნესს საქართველოში.

Similar Posts