ვირტუალური ზონის პირი

ვირტუალური ზონის პირი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფერო საქართველოში შედარებით ახალია. მცირეა ამ სექტორის წილი ბაზარზე, დარგი ასევე განიცდის კვალიფიციური და გამოცდილი კადრების ნაკლებობას, არადა,…

ეკოლოგიური აუდიტი

ეკოლოგიური აუდიტი

დავიწყებთ იმით, რომ “ეკოლოგიური აუდიტი” და “ეკოლოგიური საკითხების გათვალისწინება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში”, სრულიად განსხვავებული ცნებებია. ეკოლოგიური აუდიტის მიზანია განისაზღვროს: ა….

2015 წლიდან დაუბეგრავი მინიმუმი უქმდება

2015 წლიდან დაუბეგრავი მინიმუმი უქმდება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 2014 წლის 24 დეკემბერს შეტანილი ცვლილების თანახმად კოდექსიდან ამღებულია 81¹ მუხლი და 153-ე მუხლის 4¹ პუნქტი. აღნიშნული ცვლილება…

ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

2014 წლის 26 ივლისის კანონით #2540-რს სასიამოვნო ცვლილება შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში. კერძოდ: საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის…

1 სექტემბრიდან წარმოშობის სერტიფიკატს – EUR.1 ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გასცემს

1 სექტემბრიდან წარმოშობის სერტიფიკატს – EUR.1 ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გასცემს

სსიპ შემოსავლების სამსახური 2014 წლის 1 სექტემბრიდან საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება ამოქმედდა….

ლიზინგი

ლიზინგი

ტერმინი “ლიზინგი”, სათავეს იღებს ინგლისური სიტყვიდან “Lease” და ნიშნავს ქინების აღებას/გადაცემას ქირის საფასურით ანუ ქირავნობას. ადექვატურ ცნებებს შეხვდებით სხვა ევროპულ…

ბუღალტრული ბალანსი

ბუღალტრული ბალანსი

ბალანსირება ნიშნავს თანასწორობას და ბუღალტრულ აღრიცხვაში ბალანსირების პრინციპი შემდეგი ტოლობით გამოიხატება: აქტივები = კაპიტალი + ვალდებულებები აქტივები სამეურნეო სუბიექტის ეკონომიკურ…

სატრანსფორმაციო გატარებები

სატრანსფორმაციო გატარებები

სამეურნეო საქმიანობში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ოპერაცია ცვლილებებს იწვევს საწარმოს აქტივებში, პასივებსა და კაპიტალში, შემოსავლებსა და ხარჯებში,ს ერთზე მათ საანგარიშგებო პერიდში….

ბუღალტრული დოკუმენტები

ბუღალტრული დოკუმენტები

ისევე, როგორც ადამიანის საქმიანობის ყველა სხვა სფეროში, ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ანგარიშგებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია დოკუმენტებს. როგორც ბუღალტრული ისე საგადასახადო მიზნებისათვის,…

იჯარა

იჯარა

იჯარა სხვისი ქონების დროებით გამოყენებისა და სარგებლობის უფლებაა საზღაურის გადახდით. შეიძლება იყოს მოკლევადიანი (რენტინგი) საშუალავადიანი (ჰაირინგი) და გრძელვადიანი (ლიზინგი) ….