ოფშორული ზონები

ოფშორული ზონები

ოფშორული ზონა არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის განსაკუთრებული სახე, სადაც შეღავათიანი რეჟიმი მიმზიდველ გარემოს ქმნის კომპანიებისთვის თავიანთი საქმიანობის განსახორციელებლად. ოფშორული ზონისთვის…

ევროკავშირის თავისუფალი სავაჭრო სივრცე საქართველოსვთის (DCFTA)

ევროკავშირის თავისუფალი სავაჭრო სივრცე საქართველოსვთის (DCFTA)

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ის ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის…

მიკრო ბიზნესის 21 იდეა

მიკრო ბიზნესის 21 იდეა

დღესდღეობით უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს იყოს თვით დასაქმებული და დაიწყოს მცირე ბიზნესი. განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა ხომ…

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი არსი და უპირატესობები

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი არსი და უპირატესობები

პარადოქსია მაგრამ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საქართველოს მშპ-ში სოფლის მეურნეობის ხვედრითი წილი 2015 წელს პირველადი მონაცემების მიხედვით 17%-ს შეადგენს,…

ვირტუალური ზონის პირი

ვირტუალური ზონის პირი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფერო საქართველოში შედარებით ახალია. მცირეა ამ სექტორის წილი ბაზარზე, დარგი ასევე განიცდის კვალიფიციური და გამოცდილი კადრების ნაკლებობას, არადა,…

ეკოლოგიური აუდიტი

ეკოლოგიური აუდიტი

დავიწყებთ იმით, რომ “ეკოლოგიური აუდიტი” და “ეკოლოგიური საკითხების გათვალისწინება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში”, სრულიად განსხვავებული ცნებებია. ეკოლოგიური აუდიტის მიზანია განისაზღვროს: ა….

ლიზინგი

ლიზინგი

ტერმინი “ლიზინგი”, სათავეს იღებს ინგლისური სიტყვიდან “Lease” და ნიშნავს ქინების აღებას/გადაცემას ქირის საფასურით ანუ ქირავნობას. ადექვატურ ცნებებს შეხვდებით სხვა ევროპულ…

ბუღალტრული ბალანსი

ბუღალტრული ბალანსი

ბალანსირება ნიშნავს თანასწორობას და ბუღალტრულ აღრიცხვაში ბალანსირების პრინციპი შემდეგი ტოლობით გამოიხატება: აქტივები = კაპიტალი + ვალდებულებები აქტივები სამეურნეო სუბიექტის ეკონომიკურ…

სატრანსფორმაციო გატარებები

სატრანსფორმაციო გატარებები

სამეურნეო საქმიანობში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ოპერაცია ცვლილებებს იწვევს საწარმოს აქტივებში, პასივებსა და კაპიტალში, შემოსავლებსა და ხარჯებში,ს ერთზე მათ საანგარიშგებო პერიდში….

ბუღალტრული დოკუმენტები

ბუღალტრული დოკუმენტები

ისევე, როგორც ადამიანის საქმიანობის ყველა სხვა სფეროში, ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ანგარიშგებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია დოკუმენტებს. როგორც ბუღალტრული ისე საგადასახადო მიზნებისათვის,…