ფინანსური აუდიტი

2019 წლის 15 თებერვლიდან ჩვენი კომპანია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის აუდიტორთა რეესტრში დარეგისტრირდა (რეგისტრაციის ნომერი SARAS-F-972332). კომპანიას უკვე აქვს უფლება ჩაატაროს სამეურნეო სუბიექტების ფინანსური აუდიტი, რაც კიდევ ერთი წინ გადაგმული ნაბიჯია.

Similar Posts